Prevenirea și Stingerea Incendiilor - Situații de urgență

image

    Vă oferim în domeniul apărării împotriva incendiilor (P.S.I.) consultantă de specialitate în conformitate cu Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul ministerului administrației și internelor nr. 163/2007.


Principalele activități de apărare împotriva incendiilor (P.S.I.) pe care le oferim sunt:

 • Organizarea activităăților legate de apărarea împotriva incendiilor (P.S.I.);
 • Îndeplinirea criteriilor și a cerințelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare privind apărarea împotriva incendiilor (P.S.I.) prevăzute în actele normative în vigoare;
 • Analiza periodică a capacităților legate de apărarea împotriva incendiilor (P.S.I.);
 • Analiza incendiilor produse, desprinderea concluziilor și stabilirea împrejurărilor și a factorilor determinanți, precum și a unor măsuri conforme cu realitatea.

Ofertă Apărarea Împotriva Incendiilor (P.S.I.)

A. Întocmirea dosarului

    Întocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și Normele generale de apărare împotriva incendiilor (Ordinul 163/2007) care cuprinde:

 • Regulamentul de Ordine Interioara completat cu reglementările referitoare la apărarea împotriva incendiilor și obligațiile de a cunoaște și respecta deciziile privind apărarea împotriva incendiilor (P.S.I.);
 • Anexa la Fișa postului care să conțină atribuțiile ce revin salariatului în domeniul apărării împotriva incendiilor (P.S.I.), inclusiv modul de însușire și respectare a măsurilor referitoare la apărarea împotriva incendiilor (P.S.I.);
 • image
 • Instrucțiuni specifice de apărare împotriva incendiilor (P.S.I.) pentru fiecare loc de muncă;
 • Evidența zonelor cu risc de incendiu ridicat (acolo unde este cazul);
 • Întocmirea planului de acțiune în cazul unei situații de urgentă (acolo unde este cazul);
 • Planul de intervenție pe unitate;
 • Planul de evacuare pe fiecare etaj;
 • Tematica pentru toate fazele de instruire.

B. Asistența lunară

 • Instruirea salariaților prin elaborarea documentelor specifice instructajului P.S.I. pe locul de muncă, desfăsurarea propriu-zisă a instructajului și asigurarea certificării efectuării acestuia, precum și afișarea schemelor de intervenție sau a instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor;
 • Stabilirea structurilor cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 • Intocmirea , aprobarea și difuzarea actelor de autoritate (decizii, dispoziții, hotărâri, etc.) prin care se stabilesc raspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;
 • Asigurarea formularelor tipizate (permise de lucru cu foc, autorizații de lucru, fișe de instruire) și a actelor normative de reglementare specifice;
 • Îndeplinirea criteriilor și a cerințelor de pregătire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agramentare, prevăzute de lege și de reglementările în vigoare;
 • Implementarea sistemului de depistare și de cunoaștere a oricăror situații sau aspecte care pot favoriza producerea sau dezvoltarea incendiilor (cauze de incendiu, stări de pericol, alte încălcări, scoateri din funcțiune);
 • Reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în relațiile generate de contracte, convenții și alte asemenea situații;
 • Realizarea sistemului operativ de observare și anunțare a incendiului, precum și de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;
 • Asigurarea funcționării mijloacelor tehnice de prevenire și stingere a incendiilor;
 • Organizarea intervenției, în caz de incendiu, de către salariați, populație și forțele specializate;
 • Analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor și stabilirea de măsuri conforme cu realitatea, precum și a împrejurărilor și factorilor determinanți.

C. Instruirea personalului

 • Instruirea personalului angajat în probleme de securitatea și sănătatea muncii, prin cele trei forme de instruire (instructaj introductiv general, instructaj la locul de muncă și instructaj periodic);
 • Testarea cunoștințelor personalului instruit;
 • Completarea și urmărirea completării Fișelor de instructaj.